гухьэр


гухьэр

IэкIэ ящI арджэн, цызэрыхъэ, упщIэ сытхэм хащIыхь тхыпхъэщIыпхъэ
узор на рукоделиях (циновка, войлок, вязания)

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.